Jak pomagamy

Fundacja zarejestrowana jest w KRS nr 0000393732 , prowadzi działalność gospodarczą określoną w statucie Fundacji.

Cele Fundacji realizowane są przez:

  • pomoc finansową i materialną dla instytucji , które roztaczają opiekę nad dziećmi
  • finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin ubogich prowadzone przez szkoły
  • organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych patologią
  • fundowanie stypendium dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu umożliwienia im zdobycia wykształcenia i zawodu
  • finansowanie akcji nastawionych na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci młodzieży
  • organizowanie imprez kulturalnych i zabaw dla dzieci z rodzin ubogich ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologią
  • pomoc finansową bądź rzeczową w wypadkach losowych i chorobach na rzecz dzieci i młodzieży
  • prowadzenie i organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych i artystycznych
  • organizowanie festiwali , festynów i konkursów
  • działalność wydawniczą , edukacyjną , badawczą

Fundacja realizuje swoje cele przez współpracę z instytucjami państwowymi i pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami prawnymi.